Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 13 kết quả
The handbook of solitude : psychological perspectives on social isolation, social withdrawal, and being alone
Tác giả: Julie C Bowker, Robert J Coplan
Xuất bản: Malden MA: Wiley Blackwell, 2014
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  155.9
 
Veterinary technician's handbook of laboratory procedures
Tác giả: Brianne Bellwood, Melissa Andrasik-Catton
Xuất bản: Ames Iowa USA: Wiley Blackwell, 2014
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  636.089
 
The Wiley Blackwell handbook of mindfulness
Tác giả: Amanda Ie
Xuất bản: Chichester West Sussex: Wiley Blackwell, 2014
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  158
 
The Wiley handbook of sex therapy
Tác giả: Zoë D Peterson
Xuất bản: Malden MA: Wiley Blackwell, 2017
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  2017 E-371
 
The Wiley handbook of genius
Tác giả: Dean Keith Simonton
Xuất bản: Chichester: Wiley Blackwell, 2014
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  153.98
 
Mathematics for dyslexics and dyscalculics : a teaching handbook
Tác giả: Stephen J Chinn, Richard E Ashcroft
Xuất bản: Chichester West Sussex Malden MA: Wiley Blackwell, 2017
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  371.9144
 
The Wiley handbook of personality assessment
Tác giả: Updesh Kumar
Xuất bản: Chichester England: Wiley Blackwell, 2016
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  155.28
 
The handbook of classroom discourse and interaction
Tác giả: Numa Markee
Xuất bản: Chichester West Sussex Malden MA: Wiley Blackwell, 2015
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  418.0071
 
The handbook of interior design
Tác giả: Nancy H Blossom, Jo Ann Asher Thompson
Xuất bản: Chichester West Sussex UK: Wiley Blackwell, 2015
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  729
 
The handbook of drugs and society
Tác giả: Henry H Brownstein
Xuất bản: Chichester West Sussex UK Hoboken NJ: Wiley Blackwell, 2016
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  362.29
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục