Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
21-30 trong số 1200 kết quả
Thép kết cấu và thép dùng cho xây dựng : Tiêu chuẩn Việt Nam
Tác giả: Bộ xây dựng
Xuất bản: Hà Nội: Xây Dựng, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  690.0218
 
Các tiêu chuẩn về cách nhiệt và truyền nhiệt : Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam
Tác giả: Bộ xây dựng
Xuất bản: Hà Nội: Xây Dựng, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  690.0218
 
Tiêu chuẩn thiết kế nhà và công trình : Tiêu chuẩn xây dựng
Tác giả: Bộ xây dựng
Xuất bản: Hà Nội: Xây Dựng, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  690.0218
 
Từ điển xây dựng 1200 thuật ngữ : có đối chiếu Anh - Việt và Việt - Anh
Tác giả: Bộ Xây dựng
Xuất bản: Hà Nội: Xây dựng, 1993
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
Bản in
ddc:  624.03
 
Định mức dự toán công tác sửa chữa trong xây dựng cơ bản (ban hành kèm theo quyết định số 29/2000/QĐ-BXD ngày 25/12/2000 của Bộ trưởng Bộ xây dựng)
Tác giả: Bộ xây dựng
Xuất bản: Hà Nội: Xây Dựng, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  690
 
Lắp đặt cáp và dây điện cho các công trình công nghiệp : Tiêu chuẩn xây dựng : TCXD 263:2002
Tác giả: Bộ xây dựng
Xuất bản: Hà Nội: Xây Dựng, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  690.0218
 
Quy chuẩn và tiêu chuẩn xây dựng công trình để đảm bảo người tàn tật tiếp cận sử dụng
Tác giả: Bộ xây dựng
Xuất bản: Hà Nội: Xây Dựng, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  690.0218
 
Thi công và nghiệm thu các công tác nền móng : Tiêu chuẩn xây dựng : TCXD 79:1980
Tác giả: Bộ xây dựng
Xuất bản: Hà Nội: Xây Dựng, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  690.0218
 
Bãi chôn lấp chất thải rắn tiêu chuẩn thiết kế : Tiêu chuẩn xây dựng : TCXDVN 261:2001
Tác giả: Bộ xây dựng
Xuất bản: Hà Nội: Xây Dựng, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  690.0218
 
Quy trình lập thiết kế tổ chức xây dựng thiết kế và tổ chức thi công : Tiêu chuẩn Việt Nam
Tác giả: Bộ xây dựng
Xuất bản: Hà Nội: Xây Dựng, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  690.0218
 

Truy cập nhanh danh mục