Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 30 kết quả
In the Still of the Night
Tác giả: David Drake, David Drake cm
Xuất bản: : Free Press, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (epub)
ddc:  364.1523092
 
The Greatest Show on Earth: The Evidence for Evolution
Tác giả: Laura Joh Rowland, Laura Joh Rowland cm
Xuất bản: : Free Press, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (epub)
ddc:  576.82
 
The pirate's dilemma : how youth culture reinvented capitalism
Tác giả: Matt Mason
Xuất bản: New York: Free Press, 2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  305.24209
 
The pirate's dilemma : how youth culture is reinventing capitalism
Tác giả: Matt Mason
Xuất bản: New York: Free Press, 2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  305.24209
 
Tainting evidence : inside the scandals at the FBI crime lab
Tác giả: John F Kelly, Phillip Wearne
Xuất bản: New York: Free Press, 1998
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  363.25
 
The greatest show on Earth : the evidence for evolution
Tác giả: Richard Dawkins
Xuất bản: New York: Free Press, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  576.8
 
Civilizations : culture, ambition, and the transformation of nature
Tác giả: Felipe Fernández-Armesto
Xuất bản: New York: Free Press, 2001
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  909
 
A primer on decision making : how decisions happen
Tác giả: James G March, Chip Heath
Xuất bản: New York: Free Press, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  302.35
 
Expletive deleted : a good look at bad language
Tác giả: Ruth Wajnryb
Xuất bản: New York: Free Press, 2005
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  422
 
The white tiger : a novel [electronic resource]
Tác giả: Aravind Adiga
Xuất bản: New York: Free Press, 2008
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  823.92
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục