Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 109 kết quả
Real-life math [electronic resource]
Tác giả: Brenda Wilmoth Lerner, K Lee Lerner
Xuất bản: Detroit Mich: Gale, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  510.3
 
Canning & Preserving for Dummies 2nd Edition
Tác giả: Jeffrey A Carver, Jeffrey A Carver cm
Xuất bản: : Gale, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (epub)
ddc:  641.4
 
Hunter's Moon: A Novel
Tác giả: Jerry Ahern, Jerry Ahern cm
Xuất bản: : Gale, 2010
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813.6
 
The Information Officer
Tác giả: Bernard Cornwell, Bernard Cornwell cm
Xuất bản: : Gale, 2010
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813.6
 
Grzimek's animal life encyclopedia. Volume 4- Fishes I
Tác giả: Bernhard Grzimek, Melissa C McDade, Donna Olendorf, Neil Schlager
Xuất bản: Detroit: Gale, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  590.3
 
How Products Are Made. Volume 5
Tác giả: Jacqueline L Longe
Xuất bản: : Gale, 1999
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  670
 
How Products Are Made. Volume 4
Tác giả: Jacqueline L Longe
Xuất bản: : Gale, 1998
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  670
 
How Products Are Made. Volume 1
Tác giả: Neil Schlager
Xuất bản: : Gale, 1993
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  670
 
The Gale encyclopedia of surgery [electronic resource] : a guide for patients and caregivers
Tác giả: Anthony J Senagore
Xuất bản: Detroit Mich: Gale, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  617.91003
 
Business plans handbook. Volume 22 [electronic resource] : a compilation of business plans developed by individuals thro...
Tác giả: Michelle Twan Gee Lee
Xuất bản: Detroit Mich: Gale, 2012
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  658.4012
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục