Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 33 kết quả
Real-life math [electronic resource]
Tác giả: Brenda Wilmoth Lerner, K Lee Lerner
Xuất bản: Detroit Mich: Gale, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  510.3
 
World War I reference library [electronic resource]
Tác giả: Tom Pendergast, Sara Pendergast, Christine Slovey
Xuất bản: Detroit Mich: UXL, 2002
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  940.3
 
The Gale encyclopedia of surgery [electronic resource] : a guide for patients and caregivers
Tác giả: Anthony J Senagore
Xuất bản: Detroit Mich: Gale, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  617.91003
 
Middle Ages reference library [electronic resource]
Tác giả: Judson Knight, Judy Galens
Xuất bản: Detroit Mich: UXL, 2001
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  909.0703
 
Foods of Ethiopia
Tác giả: Barbara Sheen
Xuất bản: Detroit Mich: KidHaven Press, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  641.5963
 
Business plans handbook. Volume 22 [electronic resource] : a compilation of business plans developed by individuals thro...
Tác giả: Michelle Twan Gee Lee
Xuất bản: Detroit Mich: Gale, 2012
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  658.4012
 
The Gale encyclopedia of diets [electronic resource] : a guide to health and nutrition
Tác giả: Jacqueline L Longe
Xuất bản: Detroit Mich: Thomson Gale, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  613.203
 
Encyclopedia of Western colonialism since 1450 [electronic resource]
Tác giả: Thomas Benjamin
Xuất bản: Detroit Mich: Macmillan Reference USA, 2007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  325.303
 
Vegetarianism
Tác giả: Jill Hamilton
Xuất bản: Detroit Mich: Greenhaven Press, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  613.2
 
Worldmark encyclopedia of the nations
Tác giả: Timothy L Gall, Mary Bonk, Jeneen M Hobby
Xuất bản: Detroit Mich: Thomson Gale, 2007
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  910.3
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục