Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 9 kết quả
Real-life math [electronic resource]
Tác giả: Brenda Wilmoth Lerner, K Lee Lerner
Xuất bản: Detroit Mich: Gale, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  510.3
 
McGraw-Hill dictionary of mathematics [electronic resource]
Tác giả: Hill McGraw
Xuất bản: New York: McGrawHill, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  510.3
 
Dictionary of mathematics terms
Tác giả: Douglas Downing
Xuất bản: Hauppauge NY: Barrons, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  510.3
 
The Facts on File dictionary of mathematics
Tác giả: John Daintith, Richard Rennie
Xuất bản: New York: Facts on File, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  510.3
 
Dictionary of Applied Math for Engineers and Scientists
Tác giả: Previato Emma
Xuất bản: Boca Raton Fla: CRC Press, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  510.3
 
Dictionary of Algebra, Arithmetic, and Trigonometry
Tác giả: Steven G Krantz
Xuất bản: Boca Raton: CRC Press, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  510.3
 
CRC concise encyclopedia of mathematics
Tác giả: Eric W Weisstein
Xuất bản: Boca Raton Fla: CRC Press, 1999
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  510.3
 
Từ điển toán học Anh-Việt
Tác giả: Phan Đức Chính, Hoàng Tụy
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ thuật, 1976
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  510.3
 
Từ điển toán học
Tác giả: Tạ Hùng, Bích Hà
Xuất bản: Đồng Nai: Đồng Nai, 1996
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
Bản in
ddc:  510.3
 
1

Truy cập nhanh danh mục