Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 31 kết quả
Color atlas of physiology
Tác giả: Agamemnon Despopoulos, Stefan Silbernagl
Xuất bản: Stuttgart: Georg Thieme, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  612
 
The human body : an introduction to structure and function
Tác giả: Adolf Faller, Gabriele Schünke, Michael Schünke, Ethan Taub
Xuất bản: Stuttgart New York: Georg Thieme, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  611
 
The human body : an introduction to structure and function
Tác giả: Adolf Faller, Gabr Schünke, E Taub, Mich Schünke
Xuất bản: Stuttgart Germany: Georg Thieme Verlag, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  612
 
Clinical endodontics [electronic resource] : a textbook
Tác giả: Leif Tronstad
Xuất bản: Stuttgart New York: Georg Thieme Verlag, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  617.6342
 
Microneurosurgery
Tác giả: Mahmut G Yasargil
Xuất bản: Stuttgart: Georg Thieme Verlag, 1984
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  617.48
 
Medical microbiology
Tác giả: F H Kayser
Xuất bản: Stuttgart New York NY: Georg Thieme Verlag, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.9
 
Duus' topical diagnosis in neurology [electronic resource] : anatomy, physiology, signs, symptoms
Tác giả: Mathias Bähr, Mathias Bähr, Michael Frotscher
Xuất bản: Stuttgart New York: Georg Thieme Verlag, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.8
 
Medical acupuncture in pregnancy : a textbook
Tác giả: Ansgar T Roemer, Thoma Kempfle, Ingri Reuther
Xuất bản: Stuttgart New York: Georg Thieme Verlag, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  WB 369
 
Atlas of CSF cytology
Tác giả: Harald Kluge, M Gajda
Xuất bản: Stuttgart New York: Georg Thieme Verlag, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  612.8042
 
Anamnese und klinische Untersuchung
Tác giả: Hermam S Fuessl, Middeke
Xuất bản: Stuttgart: Georg Thieme Verlag KG, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  WB 290
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục