Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 174 kết quả
Color atlas of physiology
Tác giả: Agamemnon Despopoulos, Stefan Silbernagl
Xuất bản: Stuttgart: Georg Thieme, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  612
 
The complexity of Boolean functions
Tác giả: Ingo Wegener
Xuất bản: Stuttgart: Teubner, 1987
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  511.3
 
Medical microbiology
Tác giả: Fritz H Kayser
Xuất bản: Stuttgart: Thieme, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.9041
 
Ophthalmology : a short textbook
Tác giả: Gerhard K Lang, J Amann, John Grossman
Xuất bản: Stuttgart: Thieme, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  617.7
 
Microneurosurgery
Tác giả: Mahmut G Yasargil
Xuất bản: Stuttgart: Georg Thieme Verlag, 1984
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  617.48
 
Affe und Affekt [electronic resource] : Die Poetik und Politik der Emotionalität in der Primatologie
Tác giả: Mira Shah
Xuất bản: Stuttgart: JB Metzler Imprint JB Metzler, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  800
 
The Great Disruptor [electronic resource] : Über Trump, die Medien und die Politik der Herabsetzung
Tác giả: Lars Koch, Tobias Nanz, Christina Rogers
Xuất bản: Stuttgart: JB Metzler Imprint JB Metzler, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  301
 
Evidence-Based Medicine - A Paradigm Ready To Be Challenged? [electronic resource] : How Scientific Evidence Shapes Our ...
Tác giả: Marie-Caroline Schulte
Xuất bản: Stuttgart: JB Metzler Imprint JB Metzler, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  501
 
Der deutschsprachige Nachkriegsroman und die Tradition des unzuverlässigen Erzählens [electronic resource]
Tác giả: Matthias Aumüller, Tom Kindt
Xuất bản: Stuttgart: JB Metzler Imprint JB Metzler, 2021
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  809
 
Einführung in die Ethik [electronic resource]
Tác giả: Micha H Werner
Xuất bản: Stuttgart: JB Metzler Imprint JB Metzler, 2021
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  170
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục