Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 13 kết quả
Science and medicine in combat sports
Tác giả: Patrik Drid
Xuất bản: Hauppauge NY: Nova Science Publishers Inc, 2016
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  796.8
 
Pediatric neurology [electronic resource]
Tác giả: Peter N Lawson, Eliot A McCarthy
Xuất bản: Hauppauge NY: Nova Science Publishers Inc, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  618.92
 
Fuzzy modeling and control : methods, applications and research
Tác giả: Terrell Harvey, Dallas Mullins
Xuất bản: : Nova Science Publishers Inc, 2018
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  511.313
 
Epidermolysis bullosa (EB) : prevalence, clinical manifestations and management
Tác giả: Hubert Mullins
Xuất bản: New York: Nova Science Publishers Inc, 2016
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.5
 
Law enforcement and crime
Tác giả: Emanuel T Rhodes
Xuất bản: Hauppauge New York: Nova Science Publishers Inc, 2016
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  364.973
 
Perspectives on international agricultural trade and development
Tác giả: Dragan Miljković
Xuất bản: New York: Nova Science Publishers Inc, 2007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  382.41
 
Modeling and new trends in tourism : a contribution to social and economic development
Tác giả: José António, Filipe Kostas, Paris Tsartas
Xuất bản: Hauppauge New York: Nova Science Publishers Inc, 2016
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  338.4/791
 
Marijuana : uses, effects and the law
Tác giả: Andrea S Rojas
Xuất bản: New York: Nova Science Publishers Inc, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  362.295
 
Discrete optimization for some TSP-like genome mapping problems
Tác giả: D Mester
Xuất bản: New York: Nova Science Publishers Inc, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  QU 450
 
Dietary magnesium : new research
Tác giả: Andrew W Yardley
Xuất bản: New York: Nova Science Publishers Inc, c2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  669.723
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục