Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 9 kết quả
Good Fish [electronic resource] : Sustainable Seafood Recipes from the Pacific Coast
Tác giả: Becky Selengut
Xuất bản: New York: Sasquatch Books, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (epub)
ddc:  641.6
 
The encyclopedia of country living : an old fashioned recipe book
Tác giả: Carla Emery
Xuất bản: Seattle WA: Sasquatch Books, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  640
 
The Asian grandmothers cookbook : home cooking from Asian American kitchens
Tác giả: Patricia Tanumihardja
Xuất bản: Seattle WA: Sasquatch Books, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  641.595
 
Tacos : authentic, festive & flavorful
Tác giả: Scott Wilson
Xuất bản: Seattle WA: Sasquatch Books, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  641.8
 
Good drinks for bad days
Tác giả: Kerry Colburn
Xuất bản: Seattle WA: Sasquatch Books, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (epub)
ddc:  641.8
 
At the kitchen table : the craft of cooking at home
Tác giả: Greg Atkinson
Xuất bản: Seattle WA: Sasquatch Books, c2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
 
Gluten-free and vegan holidays : celebrating the year with simple, satisfying recipes and menus
Tác giả: Jennifer Katzinger
Xuất bản: Seattle Berkeley Calif: Sasquatch Books Distributed by PGWPerseus, c2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  641.5638
 
Book lust : recommended reading for every mood, moment, and reason
Tác giả: Nancy Pearl
Xuất bản: Seattle Berkeley Calif: Sasquatch Books Distributed by Publishers Group West, 2003
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  011
 
More book lust : recommended reading for every mood, moment, and reason
Tác giả: Nancy Pearl
Xuất bản: Seattle Berkeley Calif: Sasquatch Books Distributed by Publishers Group West, 2005
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  011
 
1

Truy cập nhanh danh mục