Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 8 kết quả
Opportunities in hotel and motel management careers [electronic resource]
Tác giả: Shepard Henkin
Xuất bản: Chicago Ill: VGM Career Books, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  647.94
 
Resumes for communications careers [electronic resource] : with sample cover letters
Tác giả:
Xuất bản: Chicago: VGM Career Books, 2003
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  302.2
 
How to prepare your curriculum vitae [electronic resource]
Tác giả: Acy L Jackson, C Kathlee Geckeis
Xuất bản: Chicago: VGM Career Books, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  650.14
 
Resumes for communications careers
Tác giả:
Xuất bản: Chicago: VGM Career Books, 2003
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  302.2023
 
Careers for car buffs & other freewheeling types
Tác giả: Richard S Lee, Mary Price Lee
Xuất bản: Chicago: VGM Career Books, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.287
 
Resumes for banking and financial careers
Tác giả:
Xuất bản: Chicago: VGM Career Books, 2001
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc:  808.06665
 
Resumes for college students and recent graduates
Tác giả:
Xuất bản: New York: VGM Career Books, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  650.14/2
 
Careers in finance [electronic resource]
Tác giả: Trudy Ring
Xuất bản: New York: VGM Career Books, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  332.023
 
1

Truy cập nhanh danh mục