Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 183 kết quả
Wiley CPA examination review focus notes.. Financial accounting and reporting
Tác giả: Less Antman
Xuất bản: Hoboken NJ Chichester: Wiley John Wiley distributor, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  657.046
 
Optimization of power system operation
Tác giả: Jizhong Zhu
Xuất bản: Piscataway NJ WileyIEEE Chichester: John Wiley distributor, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
 
Wiley IFRS 2010 [electronic resource] : interpretation and application of international financial reporting standards
Tác giả: Barry Jay Epstein, Eva K Jermakowicz
Xuất bản: Hoboken NJ Chichester: Wiley John Wiley distributor, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  657.0218
 
PRINCE2 for dummies
Tác giả: Nick Graham
Xuất bản: Hoboken NJ Chichester: Wiley John Wiley distributor, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.404
 
Digital photography for dummies
Tác giả: Julie Adair King
Xuất bản: Hoboken NJ Chichester: Wiley John Wiley distributor, 2009
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  775
 
Teach yourself visually Photoshop Elements
Tác giả: Mike Wooldridge
Xuất bản: Hoboken NJ Chichester: Wiley John Wiley distributor, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.686
 
Microsoft Office Live for dummies
Tác giả: Karen S Fredricks
Xuất bản: Hoboken NJ Chichester: Wiley John Wiley distributor, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.5
 
Microsoft SQL Server 2008 for dummies
Tác giả: Mike Chapple
Xuất bản: Hoboken NJ Chichester: Wiley John Wiley distributor, 2008
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.7585
 
Banjo for dummies
Tác giả: Bill Evans
Xuất bản: Hoboken NJ Chichester: Wiley John Wiley distributor, 2007
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  787.88193
 
Happiness for dummies
Tác giả: W Doyle Gentry
Xuất bản: Hoboken NJ Chichester: Wiley John Wiley distributor, 2008
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  150.198
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục