Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 39 kết quả
Pairing in fermionic systems : basic concepts and modern applications
Tác giả: Mark Gower Alford, J W Clark, A Sedrakian
Xuất bản: Singapore Hackensack NJ: World Scientific, c2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  539.721
 
Quantum mechanics demystified
Tác giả: David McMahon
Xuất bản: New York: McGrawHill, c2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  530.12
 
Technical math demystified
Tác giả: Stan Gibilisco
Xuất bản: New York: McGrawHill, c2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  510
 
Homework helpers. Basic math and pre-algebra
Tác giả: Denise Szecsei
Xuất bản: Franklin Lakes NJ: Career Press, c2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  510
 
Order and disorder in polymer reactivity
Tác giả: B A Howell, G E Zaikov
Xuất bản: New York: Nova Science Publishers, c2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  547.2
 
Plant identification : creating user-friendly field guides for biodiversity management
Tác giả: Anna Lawrence, William Hawthorne
Xuất bản: London Sterling VA: Earthscan, c2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  580
 
Lake Michigan rock picker's guide
Tác giả: Bruce Mueller, Kevin Gauthier
Xuất bản: Ann Arbor: University of Michigan Press, c2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  552.09774
 
Soil erosion and sediment redistribution in river catchments : measurement, modelling, and management
Tác giả: A J Collins, Philip N Owens
Xuất bản: Wallingford UK Cambridge MA: CABI Pub, c2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  551.302
 
Microbiological methods for assessing soil quality
Tác giả: Anna Benedetti, Jaap Bloem, David W Hopkins
Xuất bản: Wallingford UK Cambridge MA: CABI Pub, c2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  579.1757
 
Garden genetics : teaching with edible plants
Tác giả: Elizabeth Rice, Marianne E Krasny, Margaret E Smith
Xuất bản: Arlington Va: NSTA Press, c2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  581.35
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục