Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 8 kết quả
Encyclopedia of model aircraft
Tác giả: V E Smeed
Xuất bản: London: Octopus Books, c1979
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.13
 
Street fighting : America's martial art
Tác giả: George Carpenter
Xuất bản: Cornville Ariz: Desert Publications, c1979
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  796.8
 
Essentials of forensic anthropology, especially as developed in the United States
Tác giả: T D Stewart
Xuất bản: Springfield Ill: Thomas, c1979
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  364.125
 
A guide through Narnia
Tác giả: Martha C Sammons
Xuất bản: Wheaton Ill: H Shaw Publishers, c1979
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  823.912
 
The U-boats
Tác giả: Douglas Botting
Xuất bản: Alexandria Va: TimeLife Books, c1979
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  359.83
 
Encyclopedia of turtles
Tác giả: Peter Charles Howard Pritchard
Xuất bản: Neptune NJ: TFH, c1979
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  597.92
 
Involuntary repossession ; or, In the steal of the night
Tác giả: John Lewis Russell
Xuất bản: Boulder CO: Paladin Press, c1979
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  629.275
 
Natural rights theories : their origin and development
Tác giả: Richard Tuck
Xuất bản: Cambridge Eng New York: Cambridge University Press, 1981 c1979
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  340.1
 
1

Truy cập nhanh danh mục