Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 320 kết quả
La raison morphologique : hommage à la mémoire de Danielle Corbin
Tác giả: Daniell Corbin, Bernar Fradin
Xuất bản: Amsterdam Philadelphia: John Benjamins Pub Co, c2008
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  415
 
How to do everything : digital camera
Tác giả: Dave Johnson
Xuất bản: New York: McGrawHill, c2008
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  775
 
VLIW microprocessor hardware design : for ASIC and FPGA
Tác giả: Weng Fook Lee
Xuất bản: New York: McGrawHill, c2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.3916
 
iPod repair : quicksteps
Tác giả: Brandon Jones, Marc Campbell
Xuất bản: New York: McGrawHill, c2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.38933
 
Dynamics of skill acquisition : a constraints-led approach
Tác giả: K Davids, Simon Bennett, Chris Button
Xuất bản: Champaign IL: Human Kinetics, c2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  372.86
 
Youth physical activity and sedentary behavior : challenges and solutions
Tác giả: Stuart Biddle, Alan L Smith
Xuất bản: Champaign IL: Human Kinetics, c2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  618.928
 
The hockey drill book
Tác giả: Dave Chambers
Xuất bản: Champaign: Human Kinetics, c2008
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  796.355
 
Precision pool
Tác giả: Gerry Kanov, Shari Stauch
Xuất bản: Champaign IL: Human Kinetics, c2008
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  794.73
 
Ask a midwife
Tác giả: Catherine Parker-Littler
Xuất bản: London: Dorling Kindersley, c2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  618.2
 
Training for climbing : the definitive guide to improving your performance
Tác giả: Eric J Hörst
Xuất bản: Guilford Conn: Falcon, c2008
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  796.5223
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục