Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 25 kết quả
Control of foodborne microorganisms
Tác giả: Vijay K Juneja, John Nikolaos Sofos
Xuất bản: New York: Marcel Dekker, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  664
 
Food additives
Tác giả: Alfred Larry Branen
Xuất bản: New York: Marcel Dekker, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  664
 
Food emulsions
Tác giả: Stig Friberg, Kåre Larsson
Xuất bản: New York: Marcel Dekker, 1997
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  664
 
Nonthermal preservation of foods
Tác giả: Gustavo Barbosa-Cánovas
Xuất bản: New York: Marcel Dekker, 1998
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  664
 
Bioprocesses and biotechnology for functional foods and nutraceuticals
Tác giả: J Bruce German, Jean-Richard Neeser
Xuất bản: New York: Marcel Dekker, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  664.024
 
Complex carbohydrates in foods
Tác giả: Sungsoo Cho, Mark L Dreher, Leon Prosky
Xuất bản: New York: Marcel Dekker, 1999
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  664
 
Food process design
Tác giả: Zacharias B Maroulis, George D Saravacos
Xuất bản: New York: Marcel Dekker, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  660
 
Handbook of food enzymology
Tác giả: A G J Voragen, John R Whitaker, Dominic W S Wong
Xuất bản: New York: Marcel Dekker, 2003
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  664
 
Flavor, fragrance, and odor analysis
Tác giả: Ray Marsili
Xuất bản: New York: Marcel Dekker, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  664
 
Food plant sanitation
Tác giả: Y H Hui
Xuất bản: New York: Marcel Dekker, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  664
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục