Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
21-30 trong số 32 kết quả
MPLS and VPN architectures
Tác giả: Jim Guichard, Ivan Pepelnjak
Xuất bản: Indianapolis Ind: Cisco, 2001
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  004.66
 
High performance switches and routers
Tác giả: H Jonathan Chao, Bin Liu
Xuất bản: Hoboken NJ: WileyInterscience, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.38216
 
HSDPA/HSUPA handbook [electronic resource]
Tác giả: Syed Ahson, Borivoje Furht
Xuất bản: Boca Raton: CRC PressTaylor Francis, 2011
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  621.382
 
CCNP BCMSN portable command guide
Tác giả: Scott Empson
Xuất bản: Indianapolis IN: Cisco Systems Inc, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.66
 
CCNP ISCW portable command guide
Tác giả: Scott Empson, Hans Roth
Xuất bản: Indianapolis Ind: Cisco Press, 2008
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.6
 
CCNP ISCW portable command guide [electronic resource]
Tác giả: Scott Empson, Hans Roth
Xuất bản: Indianapolis Ind: Cisco Press, 2008
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  004.6
 
PacketCable implementation
Tác giả: Jeff Riddel
Xuất bản: Indianapolis IN: Cisco Press, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  004.66
 
QOS enabled networks : tools and foundations
Tác giả: Miguel Barreiros, Peter Lundqvist
Xuất bản: Hoboken New Jersey: Wiley, 2011
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  004.6
 
QOS-enabled networks : tools and foundations
Tác giả: Miguel Barreiros, Peter Lundqvist
Xuất bản: Chichester West Sussex United Kingdom: Wiley, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.6
 
CCNP BCMSN exam certification guide
Tác giả: Dave Hucaby
Xuất bản: kd: Cisco, 2004
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.6
 

Truy cập nhanh danh mục