Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 110 kết quả
The chemistry and technology of petroleum [electronic resource]
Tác giả: J G Speight
Xuất bản: Boca Raton: CRC PressTaylor Francis, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  665.5
 
Chemical reactivity theory : a density functional view
Tác giả: Pratim Kumar Chattaraj
Xuất bản: Boca Raton: CRC PressTaylor Francis, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  541
 
Multi-core embedded systems
Tác giả: Georgios Kornaros
Xuất bản: Boca Raton FL: CRC PressTaylor Francis, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.16
 
The neurobiology of olfaction
Tác giả: Anna Menini
Xuất bản: Boca Raton FL: CRC PressTaylor Francis, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  612.8
 
Fenaroli's handbook of flavor ingredients
Tác giả: George A Burdock, Giovanni Fenaroli
Xuất bản: Boca Raton: CRC PressTaylor Francis, 2010
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  664
 
Thin-film optical filters
Tác giả: H A Macleod
Xuất bản: Boca Raton FL: CRC PressTaylor Francis, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  681
 
HSDPA/HSUPA handbook [electronic resource]
Tác giả: Syed Ahson, Borivoje Furht
Xuất bản: Boca Raton: CRC PressTaylor Francis, 2011
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  621.382
 
Proton exchange membrane fuel cells : materials properties and performance
Tác giả: David P Wilkinson
Xuất bản: Boca Raton FL: CRC PressTaylor Francis, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.31
 
Performance analysis of queuing and computer networks
Tác giả: G R Dattatreya
Xuất bản: Boca Raton: CRC PressTaylor Francis, 2008
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.6
 
Writing dissertation and grant proposals [electronic resource] : epidemiology, preventive medicine and biostatistics
Tác giả: Lisa Chasan-Taber
Xuất bản: Boca Raton: CRC PressTaylor and Francis, 2014
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  808.06
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục