Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 17 kết quả
The best of Isaac Asimov's science fiction magazine
Tác giả: Gardner R Dozois
Xuất bản: New York: Ace Books, 1988
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
Learning fear
Tác giả: Barbara Chepaitis
Xuất bản: New York: Ace Books, 2000
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
Suspicion
Tác giả: Mike McQuay
Xuất bản: New York: Ace Books, 1987
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813.54
 
Accelerando
Tác giả: Charles Stross
Xuất bản: New York: Ace Books, 2005
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813.6
 
Isaac Asimov's Utopia
Tác giả: Roger MacBride Allen
Xuất bản: New York: Ace Books, 1996
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
Plague year [electronic resource]
Tác giả: Jeff Carlson
Xuất bản: New York: Ace Books, 2007
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813.6
 
Storms of victory : Janissaries 3
Tác giả: Roland Green, Jerry Pournelle
Xuất bản: New York: Ace Books, 1988
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813.54
 
Dune messiah [electronic resource]
Tác giả: Frank Herbert, Brian Herbert
Xuất bản: New York: Ace Books, 2008
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813.54
 
Jed the dead
Tác giả: Alan Dean Foster
Xuất bản: New York: Ace Books, 1997
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813.54
 
Oceanspace
Tác giả: Allen M Steele
Xuất bản: New York: Ace Books, 2001
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục