Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
11-20 trong số 617 kết quả
Solar flares : science fiction in the 1970s
Tác giả: Andrew M Butler
Xuất bản: Liverpool: Liverpool University Press, 2012
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  809.38762
 
Historical dictionary of science fiction cinema
Tác giả: M Keith Booker
Xuất bản: Lanham Md: Scarecrow Press, 2010
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  791.43615
 
Science fact and science fiction : an encyclopedia
Tác giả: Brian M Stableford
Xuất bản: New York: Routledge, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  503
 
Journal of Science Fiction and Philosophy
Tác giả:
Xuất bản: : Alfredo Mac Laughlin, 2021
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Teaching science fact with science fiction
Tác giả: Gary Raham
Xuất bản: Portsmouth NH: Heinemann, c2004
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  507.1
 
Adventures in time and space : an anthology of science fiction stories
Tác giả: Raymond J Healy, J Francis McComas
Xuất bản: New York: Ballantine, 1975
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  808.83876
 
Women in science fiction and fantasy
Tác giả: Robin Anne Reid
Xuất bản: Westport Conn: Greenwood Press, 2009
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  809.3
 
Sound design & science fiction
Tác giả: William Whittington
Xuất bản: Austin TX: University of Texas Press, c2007
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  791.43024
 
Eclipse two : new science fiction and fantasy
Tác giả: Jonathan Strahan
Xuất bản: San Francisco: Night Shade Books, 2008
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  823.0876208
 
The year's best science fiction : fifteenth annual collection
Tác giả: Gardner R Dozois
Xuất bản: New York: St Martins Press, 1998
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813.0876208
 

Truy cập nhanh danh mục