Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 13 kết quả
Psychology and life
Tác giả: Richard J Gerrig
Xuất bản: Harlow Essex: Pearson, 2014
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  150
 
Mastering the world of psychology
Tác giả: Samuel E Wood, Denise Roberts Boyd, Ellen R Green Wood
Xuất bản: Boston: Pearson, 2014
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  150
 
Social psychology
Tác giả: Elliot Aronson, Robin M Akert, Timothy D Wilson
Xuất bản: New York: Pearson, 2016
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  302
 
Current directions in social psychology
Tác giả: Elizabeth Yost Hammer, Janet B Ruscher
Xuất bản: Upper Saddle River NJ: Pearson, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  302
 
Abnormal psychology
Tác giả: Deborah C Beidel, Cynthia M Bulik, M A Stanley
Xuất bản: Upper Saddle River: Pearson, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.89
 
Introduction to industrial/organizational psychology
Tác giả: Ronald E Riggio
Xuất bản: Upper Saddle River NJ: Pearson, 2013
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  158.7
 
Conflict survival kit : tools for resolving conflict at work
Tác giả: Dan Griffith, Cliff GoodwinCliff Goodwin
Xuất bản: Boston: Pearson, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.3/145
 
Abnormal psychology
Tác giả: James Neal Butcher, Jill M Hooley, Susan Mineka
Xuất bản: Boston: Pearson, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.89
 
Mastering the National Counselor Examination and the Counselor Preparation Comprehensive Examination
Tác giả: Bradley T Erford, Stephanie Crockett, Danica G Hays
Xuất bản: Boston: Pearson, 2015
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  158.3076
 
Criminal behavior : a psychological approach
Tác giả: Curt R Bartol, Anne M Bartol
Xuất bản: Boston: Pearson, 2014
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  364.3
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục