Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 140 kết quả
Psychology : themes & variations
Tác giả: Wayne Weiten
Xuất bản: Belmont Calif: WadsworthCengage Learning, 2010
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  150
 
Experimental psychology
Tác giả: Barry H Kantowitz, David G Elmes, Henry L Roediger
Xuất bản: Australia Belmont CA: Wadsworth Cengage Learning, 2009
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  150
 
Sigmund Freud
Tác giả: Pamela Thurschwell
Xuất bản: London New York: Routledge, 2000
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  150
 
Popular psychology : an encyclopedia
Tác giả: Luis A Cordón
Xuất bản: Westport CT: Greenwood Press, 2005
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  150
 
Psychological science
Tác giả: Michael S Gazzaniga
Xuất bản: New York: W W Norton Co, 2007
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
Bản in
ddc:  150
 
Student Study Guide for use with Psychology an introduction
Tác giả: Benjamin B Lahey, Steven A Schneider
Xuất bản: Boston: McGrawHill, 2007
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
Bản in
ddc:  150
 
Introduction to Psychology Practice Tests
Tác giả: R Eric Landrum
Xuất bản: Boston: McGrawHill, 1999
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
Bản in
ddc:  150
 
Handbook of psychology
Tác giả: Donald K Freedheim, John A Schinka, Wayne F Velicer, Irving B Weiner
Xuất bản: New York: Wiley, 2003
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  150
 
Understanding Psychology, Student Edition
Tác giả: Richard A Kasschau
Xuất bản: : GlencoeMcgrawHill, 2002
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  150
 
Taking Sides : Clashing Views on Psychological Issues
Tác giả: Brent Slife
Xuất bản: New York: McGrawHill, 2010
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
Bản in
ddc:  150
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục