Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 18 kết quả
Soldiers of the dragon : Chinese armies 1500 BC-AD 1840
Tác giả: Chris Peers
Xuất bản: Oxford New York: Osprey, 2006
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  355.00951
 
The army of Alexander the Great
Tác giả: N Sekunda
Xuất bản: London: Osprey, 1984
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  355
 
German medieval armies 1300-1500
Tác giả: Christopher Gravett, Angus McBride
Xuất bản: London: Osprey, 1985
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  355
 
The armies of Islam, 7th-11th centuries
Tác giả: David Nicolle
Xuất bản: London: Osprey Pub, 1982
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  355.00917671
 
Arab armies of the Middle East wars 1948-73
Tác giả: John Laffin, Mike Chappell
Xuất bản: London: Osprey, 1982
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  355
 
Italian medieval armies, 1300-1500
Tác giả: David Nicolle
Xuất bản: London: Osprey, 1983
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  355
 
Rome's enemie
Tác giả: Rafael Treviño, Ang McBride
Xuất bản: London: Osprey Publishing, 1992
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  355
 
Arab armies of the Middle-East wars, volume 2
Tác giả: Samuel Katz
Xuất bản: London: Osprey, 1988
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  355
 
Saxon, Viking and Norman
Tác giả: Terence Wise, G A Embleton
Xuất bản: London: Osprey Publishing, 1979
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  355
 
Armies of the Crusades
Tác giả: Terence Wise, G A Embleton
Xuất bản: London: Osprey Pub, 1978
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  355
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục