Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 164 kết quả
Ethics of the body [electronic resource] : postconventional challenges
Tác giả: Roxanne Mykitiuk, Margrit Shildrick
Xuất bản: Cambridge Mass: MIT Press, 2005
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  174
 
Privacy and Health Care [electronic resource]
Tác giả: Robert F Almeder, James M Humber
Xuất bản: Totowa NJ: Humana Press Imprint Humana, 2001
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  174.2
 
Mental Illness and Public Health Care [electronic resource]
Tác giả: Robert F Almeder, James M Humber
Xuất bản: Totowa NJ: Humana Press Imprint Humana, 2002
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  174.2
 
Stem Cell Research [electronic resource]
Tác giả: Robert F Almeder, James M Humber
Xuất bản: Totowa NJ: Humana Press Imprint Humana, 2004
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  174.2
 
Bioethics in the 21st Century
Tác giả: Abraham Rudnick, Abraham Rudnick
Xuất bản: Croatia: IntechOpen, 2011
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  853.8
 
Global Bioethics : Perspective for Human Survival
Tác giả: Brunetto Chiarelli, Brunetto Chiarelli
Xuất bản: Croatia: IntechOpen, 2011
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  913
 
Euthanasia : The "Good Death" Controversy in Humans and Animals
Tác giả: Josef Kuř, Josef Kuř
Xuất bản: Croatia: IntechOpen, 2011
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  850
 
Contemporary Issues in Bioethics
Tác giả: Peter A Clark, Peter A Clark
Xuất bản: Croatia: IntechOpen, 2012
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 
 
The ethics and biosecurity toolkit for scientists
Tác giả: Judi Sture
Xuất bản: New Jersey: World Scientific, 2017
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  174.2
 
Bioethics in Medicine and Society
Tác giả: Thomas F Heston, Thomas F Heston, Sujoy Ray, Sujoy Ray
Xuất bản: : IntechOpen, 2021
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  174.2
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục