Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 42 kết quả
Information technology and the ethics of globalization : transnational issues and implications
Tác giả: Robert A Schultz
Xuất bản: Hershey PA: Information Science Reference, 2010
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  174
 
Encyclopedia of business ethics and society
Tác giả: Robert W Kolb
Xuất bản: Thousand Oaks: Sage Publications, 2008
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  174
 
Encyclopedia of bioethics
Tác giả: Stephen Garrard Post
Xuất bản: New York: Macmillan Reference USA, 2004
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  174
 
"Are economists basically immoral?" : and other essays on economics, ethics, and religion
Tác giả: Paul T Heyne, Geoffrey Brennan, Anthony Michael C Waterman
Xuất bản: Indianapolis: Liberty Fund, 2008
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  174
 
Food biotechnology in ethical perspective
Tác giả: Paul B Thompson
Xuất bản: Dordrecht: Springer, 2007
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  174
 
Pharmaceutical ethics
Tác giả: Andrew Edgar, Sam Salek
Xuất bản: New York: J Wiley, 2002
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  174
 
Economics of good and evil : the quest for economic meaning from Gilgamesh to Wall Street
Tác giả: Tomáš Sedláček
Xuất bản: Oxford New York: Oxford University Press, 2011
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  174
 
Ethics of the body [electronic resource] : postconventional challenges
Tác giả: Roxanne Mykitiuk, Margrit Shildrick
Xuất bản: Cambridge Mass: MIT Press, 2005
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  174
 
Đạo đức và lãnh đạo : Đề cương bài giảng
Tác giả: Nguyễn Văn Lê
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 1998
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  174
 
Scientific integrity : text and cases in responsible conduct of research
Tác giả: Francis L Macrina
Xuất bản: Washington DC: ASM Press, 2005
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  174
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục