Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 170 kết quả
Internet and Intranet Security (Artech House Computer Security Series)
Tác giả: Rolf Oppliger
Xuất bản: : Artech House, 2001
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  005.8
 
CDMA systems capacity engineering—(Artech House mobile communications series)
Tác giả: Kiseon Kim
Xuất bản: Norwood MA: Artech house inc, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.3
 
Introduction to GPS : the Global Positioning System
Tác giả: Ahmed El-Rabbany
Xuất bản: Boston MA: Artech House, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  526.0285
 
Traffic analysis and design of wireless IP networks
Tác giả: Toni Janevski
Xuất bản: Boston: Artech House, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.382
 
Radar technology encyclopedia
Tác giả: David Knox Barton, S A Leonov
Xuất bản: Boston: Artech House, 1997
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.3848
 
Understanding smart sensors
Tác giả: Randy Frank
Xuất bản: Boston: Artech House, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  681
 
RF MEMS circuit design for wireless communications
Tác giả: Héctor J de los Santos
Xuất bản: Boston London: Artech House, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.382
 
Smart card security and applications
Tác giả: Mike Hendry
Xuất bản: Boston: Artech House, 2001
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006
 
Semiconductor nanostructures for optoelectronic applications
Tác giả: Todd D Steiner
Xuất bản: Boston: Artech House, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.3815
 
Understanding GPS : principles and applications
Tác giả: C Hegarty, Elliott D Kaplan
Xuất bản: Boston: Artech House, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  623.89
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục