Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 37 kết quả
Analysis and Simulation of Chaotic Systems
Tác giả: Frank C Hoppensteadt
Xuất bản: : Springer, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  510
 
Synchronization techniques for chaotic communication systems
Tác giả: Branislav Jovic
Xuất bản: Berlin: Springer, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  003.857
 
Modeling multi-level systems
Tác giả: Octavian Iordache
Xuất bản: Berlin: Springer, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  003
 
Chaos in electric drive systems : analysis, control, and application
Tác giả: K T Chau, Zheng Wang
Xuất bản: Singapore: John Wiley Sons Asia, 2011
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  621.46
 
Chaos theory tamed
Tác giả: Garnett P Williams
Xuất bản: Washington DC: Joseph Henry Press, 1997
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  003.857
 
Chaos and Fractals : New Frontiers of Science
Tác giả: Heinz-Otto Peitgen, Hartmut Juergens, Dietmar Saupe
Xuất bản: : SpringerVerlag New York Inc, 2004
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  003.857
 
Fractals and chaos : an illustrated course
Tác giả: Paul S Addison
Xuất bản: Philadelphia Pa: Institute of Physics Pub, 1997
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  514
 
Story of the solar system
Tác giả: Mark A Garlick
Xuất bản: Cambridge New York: Cambridge University Press, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  523.2
 
Introduction to chaos : physics and mathematics of chaotic phenomena
Tác giả: Hiroyuki Nagashima, Yoshikazu Baba
Xuất bản: Bristol Penn: Institute of Physics Pub, 1999
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  531.3
 
Extremes and recurrence in dynamical systems
Tác giả: V Lucarini
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  515.39
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục