Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 22 kết quả
Classroom management techniques
Tác giả: Jim Scrivener, Scott Thornbury
Xuất bản: Cambridge UK New York: Cambridge University Press, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  371.1024
 
The teacher's pocket guide for effective classroom management
Tác giả: Tim Knoster
Xuất bản: Baltimore: Paul H Brookes Pub Co, 2014
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  371.102
 
Handbook of classroom management : research, practice, and contemporary issues
Tác giả: Carolyn M Evertson, Carol Simon Weinstein
Xuất bản: Mahwah NJ: Lawrence Erlbaum Associates, 2006
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  371.102
 
Best practice in motivation and : management in the classroom
Tác giả: Dennis Wiseman, Gilbert Hunt
Xuất bản: Springfield Ill: Charles C Thomas, 2014
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  370.154
 
Using what works : elementary school classroom management
Tác giả: Sandee Graham McClowry
Xuất bản: Lanham: Rowman Littlefield Publishing Group Inc, 2017
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  371.1024
 
Classroom management training handbook
Tác giả: Howard Seeman
Xuất bản: Lanham: Rowman Littlefield, 2014
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  371.102
 
Making a drama out of a crisis : improving classroom behaviour through drama techniques and exercise
Tác giả: Tommy Donbavand
Xuất bản: London New York: Network Continuum, c2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  371.399
 
Handbook of applied behavior analysis
Tác giả: Wayne W Fisher, Cathleen C Piazza, Henry S Roane
Xuất bản: New York: Guilford Press, 2011
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  371.102
 
How students learn : history, mathematics, and science in the classroom
Tác giả: John Bransford, Suzanne Donovan
Xuất bản: Washington DC: National Academies Press, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  370.15
 
Better than carrots or sticks : restorative practices for positive classroom management
Tác giả: Dominique Smith, Douglas Fisher, Nancy Frey
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  371.102
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục