Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 437 kết quả
International Journal of Serious Games
Tác giả:
Xuất bản: : Serious Games Society, 2015
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Monopoly tycoon : Prima's official strategy guide
Tác giả: Joseph Bell
Xuất bản: Roseville CA: Prima Games, c2001
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  793.932
 
2142 Battlefield : Prima official game guide
Tác giả: David Knight
Xuất bản: Roseville CA: Prima Games, c2006
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  794.8
 
Assassin's creed : Prima official game guide
Tác giả: David S J Hodgson
Xuất bản: Roseville CA: Prima Games, 2007
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  794
 
Crackdown : Prima official game guide
Tác giả: Fernando Bueno, Gary Penn
Xuất bản: Roseville CA: Prima Games, 2007
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  794.8
 
The elder scrolls V, Skyrim : official game guide
Tác giả: David Hodgson, Stephen Stratton
Xuất bản: Roseville CA: Prima Games, c2011
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  793.932
 
Handbook of digital games
Tác giả: Harry Agius, Marios C Angelides
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  794.8
 
Handbook of digital games
Tác giả: Harry Agius, Marios C Angelides
Xuất bản: Piscataway NJ Hoboken New Jersey: IEEE Press Wiley, 2014
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  794.8
 
Uncertainty in games
Tác giả: Greg Costikyan
Xuất bản: Cambridge Massachusetts: MIT Press, 2015
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  794.81536
 
Serious games [electronic resource] : games that educate, train, and inform
Tác giả: David R Michael, Sande Chen
Xuất bản: Boston MA: Thomson Course Technology PTR, 2006
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  794.8
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục