Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 76 kết quả
Principles and applications of ubiquitous sensing
Tác giả: Waltenegus Dargie
Xuất bản: : John Wiley Sons Inc, 2017
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  681.2
 
Fundamentals of infrared and visible detector operation and testing
Tác giả: John David Vincent
Xuất bản: Hoboken New Jersey: Wiley, 2016
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  621.362
 
Sensors and transducers
Tác giả: Ian Robertson Sinclair
Xuất bản: Oxford England Boston: Newnes, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  681
 
Chromatographic detectors : design, function, and operation
Tác giả: Raymond P W Scott
Xuất bản: New York: Marcel Dekker, 1996
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  681
 
Handbook of Optical Sensors
Tác giả: Santos José Luís, Faramarz Farahi
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  681.25
 
Magnetic actuators and sensors
Tác giả: John R Brauer
Xuất bản: Piscataway New Jersey: IEEE Press, 2006
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  629.8315
 
Magnetic actuators and sensors
Tác giả: John R Brauer
Xuất bản: Hoboken New Jersey: John Wiley and Sons Inc, 2013
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  621.34
 
Sensors Handbook
Tác giả: Sabrie Soloman
Xuất bản: New York: McGrawHill, 2010
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  681.2
 
Sensors : theory, algorithms, and applications
Tác giả: Vladimir L Boginski
Xuất bản: New York: Springer, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  681.2
 
Fundamentals of mechatronics
Tác giả: Musa Jouaneh
Xuất bản: Stamford CT: Cengage Learning, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục