Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 118 kết quả
Mechanics of Composite Materials with MATLAB [electronic resource]
Tác giả: G Z Voyiadjis, Peter Issa Kattan
Xuất bản: Berlin Heidelberg: SpringerVerlag Berlin Heidelberg, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621
 
Mechanics and properties of composed materials and structures
Tác giả: Holm Altenbach, Andreas Öchsner, Lucas Filipe Martins da Silva
Xuất bản: New York: Springer, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621
 
Mechanical engineers' handbook
Tác giả: Myer Kutz
Xuất bản: Hoboken NJ: John Wiley Sons, 2006
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  621
 
Springer handbook of mechanical engineering
Tác giả: Erik K Antonsson, Karl-Heinrich Grote
Xuất bản: New York: Springer, 2008
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  621
 
Mechatronic systems : analysis, design and implementation
Tác giả: El-Kébir Boukas, Fouad M Al-Sunni
Xuất bản: Berlin Heidelberg: Springer, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621
 
Fundamentals of mechatronics
Tác giả: Musa Jouaneh
Xuất bản: Stamford CT: Cengage Learning, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621
 
Mechanical engineers' handbook [electronic resource]
Tác giả: Myer Kutz
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley, 2006
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  621
 
An introduction to mechanical engineering Part 2 elektronisk ressurs
Tác giả: Michael Clifford
Xuất bản: London: Hodder Education, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621
 
Con Quality Comp Wire Net (Control Engineering) : Protocols, Performance, and Control
Tác giả: Sarangapani Jagannathan
Xuất bản: : Marcel Dekker Ltd, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621
 
Standard handbook of video and television engineering
Tác giả: Jerry C Whitaker, KBlair Benson
Xuất bản: New York: McGrawHill, 2003
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
Bản in
ddc:  621
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục