Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 9 kết quả
Disordered thought and development : chaos to organization in the moment
Tác giả: Theodore Fallon, Susan P Sherkow
Xuất bản: Lanham: Jason Aronson, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  618.928
 
Handbook of autism and pervasive developmental disorders
Tác giả: Rhea Paul, Kevin Archer Pelphrey, Sally J Rogers
Xuất bản: Hoboken New Jersey: John Wiley Sons Inc, 2014
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  618.9285882
 
Children with disabilities
Tác giả: Mark L Batshaw, Gaetano R Lotrecchiano, Nancy J Roizen
Xuất bản: Baltimore: Paul H Brookes Pub, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  618.92
 
Teaching exceptional children
Tác giả: Mojdeh Bayat
Xuất bản: New York: McGrawHill, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  371.9043
 
Children with neurodevelopmental disabilities : the essential guide to assessment and management
Tác giả: Arnab Seal
Xuất bản: London: Mac Keith Press, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  618.928588042
 
Assessing childhood psychopathology and developmental disabilities
Tác giả: Frank Andrasik, Johnny L Matson, Michael L Matson
Xuất bản: New York NY: Springer, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  618.928
 
Attachment in intellectual and developmental disability : a clinician's guide to practice and research
Tác giả: Andrea Flood, Dougal Julian Hare
Xuất bản: Chichester West Sussex UK: Wiley Blackwell, 2016
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.8588
 
Neuropsychologie Cognition et développement de l'enfant
Tác giả: Jean-Paul Laurent, Pierre Nolin
Xuất bản: Baltimore Md: Project MUSE, 2004
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  618.928
 
Derived relational responding : applications for learners with autism and other developmental disabilities : a progressi...
Tác giả: Ruth Anne Rehfeldt, Yvonne Barnes-Holmes
Xuất bản: Reno NV Oakland CA: Context Press New Harbinger Publications, 2009
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  2009 E-854
 
1

Truy cập nhanh danh mục