Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 102 kết quả
Electrochemical science and technology : fundamentals and applications
Tác giả: Keith B Oldham, A M Bond, Jan C Myland
Xuất bản: Chichester West Sussex UK Hoboken: John Wiley Sons, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  541
 
Principles of electrochemistry
Tác giả: Jir Koryta, Jin Dvork̀, Kavan
Xuất bản: Chichester: Wiley, 1987
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  541.37
 
Analytical and physical electrochemistry
Tác giả: H H Girault
Xuất bản: Lausanne Switzerland New York: EPFL Marcel Dekker, c2004
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  541.37
 
Electrochemistry : principles, methods, and applications
Tác giả: Christopher M A Brett, Ana Maria Oliveira Brett
Xuất bản: Oxford New York: Oxford University Press, 1993
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  541.37
 
Electrochemistry
Tác giả: D Degner, E Steckhan
Xuất bản: Berlin New York: SpringerVerlag, ltc1988 gt
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  541.37
 
Electrochemical reactions and mechanisms in organic chemistry
Tác giả: James Grimshaw
Xuất bản: Amsterdam: Elsevier Science BV, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  547
 
Encyclopedia of applied electrochemistry
Tác giả: Gerhard Kreysa, Ken-ichiro Ota, Robert F Savinell
Xuất bản: New York: Springer, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  660
 
Electrochemistry at the nanoscale
Tác giả: Patrik Schmuki, Sannakaisa Virtanen
Xuất bản: New York: Springer, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  541.37
 
Electrochemistry
Tác giả: Marye Anne Fox, E Steckhan
Xuất bản: Berlin New York: SpringerVerlag, 1987
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  541.3
 
Bioelectrosynthesis [electronic resource]
Tác giả: Falk Harnisch, Dirk Holtmann
Xuất bản: Cham: Springer International Publishing Imprint Springer, 2019
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  660.6
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục