Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 41 kết quả
Electromagnetic fields
Tác giả: J van Bladel
Xuất bản: Hoboken NJ: WileyInterscience, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  530.141
 
Principles and Applications of Electromagnetic Fields
Tác giả: Robert Plonsey, Robert E Collin
Xuất bản: New York: McGrawHill, 1961
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  537.1
 
Waves and fields in inhomogeneous media
Tác giả: Weng Cho Chew
Xuất bản: New York: IEEE Press, 1995
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  530.141
 
Singular electromagnetic fields and sources
Tác giả: J van Bladel
Xuất bản: Oxford: Clarendon Press, 1991
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  530.141
 
The plane wave spectrum representation of electromagnetic fields
Tác giả: P C Clemmow
Xuất bản: New York: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 1996
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  530.141
 
Atoms in electromagnetic fields
Tác giả: Claude Cohen-Tannoudji
Xuất bản: Hackensack NJ: World Scientific, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  539.7
 
Atoms in electromagnetic fields
Tác giả: Claude Cohen-Tannoudji
Xuất bản: Hackensack NJ: World Scientific, c2004
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  539.7
 
The fields of electronics : understanding electronics using basic physics
Tác giả: Ralph Morrison
Xuất bản: New York: John Wiley Sons, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.381
 
Electromagnetic fields in cavities : deterministic and statistical theories
Tác giả: David A Hill
Xuất bản: Piscataway New Jersey: IEEE, 2009
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  530.141
 
Time-harmonic electromagnetic fields
Tác giả: Roger F Harrington
Xuất bản: New York: IEEE Press, 2001
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  530.141
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục