Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 15 kết quả
Li Bo Unkempt
Tác giả: Kidder Smith, Mike Zhai
Xuất bản: Baltimore Md: Project MUSE, 2021
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  895.113
 
Kali Linux 2 : Windows penetration testing : Kali Linux : a complete pentesting toolkit facilitating smooth backtracking...
Tác giả: Wolf Halton, Bo Weaver
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.432
 
Pauline Frommer's Paris. [electronic resource]
Tác giả: Margie Rynn
Xuất bản: Hoboken: John Wiley Sons Inc, 2009
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  914.43610484
 
Nixon, Kissinger, and Allende [electronic resource] : U.S. Involvement in the 1973 Coup in Chile
Tác giả: Lubna Z Qureshi
Xuất bản: Lanham: The Rowman Littlefield Publishing Group Inc, 2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
 
Suspension Acoustics [electronic resource] : An Introduction to the Physics of Suspensions
Tác giả: Samuel Temkin
Xuất bản: Cambridge: Cambridge University Press, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  541
 
Semantics [electronic resource] : A Coursebook
Tác giả: James R Hurford, Bren Heasley, Michae Smith
Xuất bản: Cambridge: Cambridge University Press, 2007
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  401.43
 
ISO27001 in a Windows Environment [electronic resource]
Tác giả: Brian Honan
Xuất bản: Ely: IT Governance Publishing, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.8
 
Asian Diet [electronic resource] : Simple Secrets for Eating Right, Losing Weight, and Being Well
Tác giả: Jason Bussell
Xuất bản: Chicago: Findhorn Press, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  613.25
 
The Neanderthals. [electronic resource]
Tác giả: Friedemann Schrenk, Phyl Jestice
Xuất bản: Hoboken: Taylor Francis, 2008
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  930.12
 
Rubberlike Elasticity [electronic resource] : A Molecular Primer
Tác giả: James E Mark, Bu Erman
Xuất bản: Cambridge: Cambridge University Press, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  547.7
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục