Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 42 kết quả (0.2812071 giây)
Type-logical semantics
Tác giả: Carpenter Bob,
Thông tin xuất bản: Cambridge Mass : MIT Press , 1998
Ký hiệu phân loại: 401.43
ISBN: 0262032481
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Metaphor in context
Tác giả: Stern Josef,
Thông tin xuất bản: Cambridge Mass : MIT Press , 2000
Ký hiệu phân loại: 401.43
ISBN: 0262284359
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Geometry of meaning : semantics based on conceptual spaces
Tác giả: Gardenfors Peter,
Thông tin xuất bản: : ,
Ký hiệu phân loại: 401.43
ISBN: 0262319586
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Presumptive meanings : the theory of generalized conversational implicature
Thông tin xuất bản: Cambridge Mass : MIT Press , 2000
Ký hiệu phân loại: 401.43
ISBN: 0262278251
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Knowledge of meaning : an introduction to semantic theory
Tác giả: Larson Richard K,
Thông tin xuất bản: Cambridge Mass : MIT Press , 1995
Ký hiệu phân loại: 401.43
ISBN: 026212193X
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
The human semantic potential : spatial language and constrained connectionism
Tác giả: Regier Terry,
Thông tin xuất bản: Cambridge Mass : MIT Press , 1996
Ký hiệu phân loại: 401.43
ISBN: 0262181738
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
The generative lexicon
Tác giả: Pustejovsky J,
Thông tin xuất bản: Cambridge Mass : MIT Press , 1995
Ký hiệu phân loại: 401.43
ISBN: 0262161583
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Semantics, tense, and time : an essay in the metaphysics of natural language
Tác giả: Ludlow Peter,
Thông tin xuất bản: Cambridge Massachusetts : The MIT Press , 1999
Ký hiệu phân loại: 401.43
ISBN: 0262278626
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Toward a cognitive semantics
Tác giả: Talmy Leonard,
Thông tin xuất bản: Cambridge Massachusetts : The MIT Press , 2000
Ký hiệu phân loại: 401.43
ISBN: 0262284669
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Metaphor in context
Tác giả: Stern Josef,
Thông tin xuất bản: Cambridge Massachusetts : The MIT Press , 2000
Ký hiệu phân loại: 401.43
ISBN: 0262284359
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục