Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 233 kết quả
Victorian Popular Fictions
Tác giả:
Xuất bản: : Victorian Popular Fiction Association, 2021
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Encyclopedia of science fiction
Tác giả: Don D'Ammassa
Xuất bản: NY: Facts On File, 2004
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
Encyclopedia of fantasy and horror fiction
Tác giả: Don D'Ammassa
Xuất bản: New York NY: Facts On File, 2006
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  809.3
 
Encyclopedia of fantasy and horror fiction
Tác giả: Don D'Ammassa
Xuất bản: New York NY: Facts On File, c2006
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  809.3873803
 
The Wesleyan anthology of science fiction
Tác giả: Arthur B Evans
Xuất bản: Middletown Conn: Wesleyan University Press, 2010
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
The guide to supernatural fiction
Tác giả: Everett Franklin Bleiler
Xuất bản: Kent Ohio: Kent State University Press, 1983
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  809.3
 
Once upon a blue moon : science fiction stories
Tác giả: Sukanya Datta, Kallol Majumdar
Xuất bản: New Delhi: National Book Trust, 2006
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  823.92
 
Good fiction guide
Tác giả: M P Harris, Douglas Houston, Hermione Lee, Jane Rogers
Xuất bản: Oxford New York: Oxford University Press, 2001
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  823.01
 
Women in science fiction and fantasy
Tác giả: Robin Anne Reid
Xuất bản: Westport Conn: Greenwood Press, 2009
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  809.3
 
Eclipse two : new science fiction and fantasy
Tác giả: Jonathan Strahan
Xuất bản: San Francisco: Night Shade Books, 2008
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  823.0876208
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục