Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 113 kết quả
Genetic Engineering
Tác giả: Idah Sithole-Niang, Idah Sithole-Niang
Xuất bản: Croatia: IntechOpen, 2013
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  635.933135
 
An Introduction to Genetic Engineering elektronisk ressurs
Tác giả: Desmond S T Nicholl
Xuất bản: Cambridge: Cambridge University Press, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  660.65
 
Modern Tools for Genetic Engineering
Tác giả: Michael SD Kormann, Michael SD Kormann
Xuất bản: Croatia: IntechOpen, 2016
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
Genetic Engineering : A Glimpse of Techniques and Applications
Tác giả: Farrukh Jamal, Farrukh Jamal
Xuất bản: : IntechOpen, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  660.65
 
Engineering the farm
Tác giả: Britt Bailey
Xuất bản: : Island Press, 2002
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
Bản in
ddc:  174.96315233
 
Genetic Engineering : Basics, New Applications and Responsibilities
Tác giả: Hugo A Barrera-Saldañ, Hugo A Barrera-Saldañ
Xuất bản: Croatia: IntechOpen, 2012
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  500
 
Biotechnology and genetic engineering
Tác giả: Kathy Wilson Peacock
Xuất bản: New York: Facts on File, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  660.6
 
Modern genetics : engineering life
Tác giả: Lisa YountLisa Yount
Xuất bản: New York NY: Chelsea House, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  576.59
 
Engineering the human : human enhancement between fiction and fascination [electronic resource]
Tác giả: Bert-Jaap Koops
Xuất bản: Berlin New York: Springer, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  576.8
 
Genetic Engineering - An Insight into the Strategies and Applications
Tác giả: Farrukh Jamal
Xuất bản: : IntechOpen, 2016
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  973.91
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục