Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 63 kết quả
Global warming : a very short introduction
Tác giả: Mark Maslin
Xuất bản: Oxford New York: Oxford University Press, 2004
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  363.73874
 
Global warming trends : ecological footprints
Tác giả: Julie Kerr Casper
Xuất bản: New York NY: Facts on File, c2009
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  551.6
 
Encyclopedia of global warming
Tác giả: Steven I Dutch
Xuất bản: Pasadena Calif: Salem Press, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  551.603
 
Economics and the challenge of global warming
Tác giả: Charles S Pearson
Xuất bản: New York: Cambridge University Press, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  363.738
 
Encyclopedia of global warming and climate change
Tác giả: S George Philander
Xuất bản: Thousand Oaks CA: SAGE, 2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  363.738
 
The encyclopedia of global warming science and technology
Tác giả: Bruce E Johansen
Xuất bản: Santa Barbara Calif: Greenwood PressABCCLIO, c2009
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  577.27603
 
Global warming for dummies
Tác giả: Elizabeth May
Xuất bản: Mississauga ON: J Wiley Sons Canada, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  363.73874
 
Global warming cycles : ice ages and glacial retreat
Tác giả: Julie Kerr Casper
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  551.6
 
The behavioral economics and politics of global warming : unsettling behaviors
Tác giả: Hersh Shefrin
Xuất bản: Cambridge: Cambridge University Press, 2023
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  330.019
 
Global warming for dummies [electronic resource]
Tác giả: Elizabeth May, Zoe Caron
Xuất bản: Mississauga Ont: John Wiley Sons Canada, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  363.738
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục