Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 51 kết quả
The tree of evil
Tác giả: William G Gray
Xuất bản: Cheltenham: Helios Book Service, 1974
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  133.42
 
100% evil
Tác giả: Nicholas Blechman, Christoph Niemann
Xuất bản: New York: Princeton Architectural Press, 2005
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  743.9917
 
Naming evil, judging evil
Tác giả: Ruth Weissbourd Grant
Xuất bản: Chicago: University of Chicago Press, c2006
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  170
 
The Blackwell companion to the problem of evil
Tác giả: Justin P McBrayer
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  214
 
The atrocity paradigm [electronic resource] : a theory of evil
Tác giả: Claudia Card
Xuất bản: New York: Oxford University Press, 2002
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  170
 
The Lucifer effect : understanding how good people turn evil
Tác giả: Philip G Zimbardo
Xuất bản: New York: Random House, 2007
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  155.9
 
Good and evil : an absolute conception
Tác giả: Raimond Gaita
Xuất bản: Abingdon Oxon: Routledge, 2004
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  170
 
Ethics of evil : pyschoanalytic investigations
Tác giả: Ronald C Naso, Jon Mills
Xuất bản: London: Karnac, 2016
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  170
 
The problem of evil in early modern philosophy
Tác giả: Elmar J Kremer, Michael John Latzer
Xuất bản: Toronto Buffalo: University of Toronto Press, c2001
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  111.8409032
 
Evil in modern thought : an alternative history of philosophy
Tác giả: Susan Neiman
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  170
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục