Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 1219 kết quả
Pacific Languages : An Introduction
Tác giả: John Lynch
Xuất bản: Honolulu: University of Hawaii Press, 2018
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  499
 
Encyclopedia of the world's endangered languages [electronic resource]
Tác giả: Christopher Moseley
Xuất bản: London: Routledge, 2007
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  408.903
 
The art of Maya : An Introduction to 3D computer graphics
Tác giả:
Xuất bản: Autodesk Inc: San rafael, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in + eBook (iso)
ddc:  006.696
 
The Indo-European language family : a phylogenetic perspective
Tác giả: Thomas Olander
Xuất bản: Cambridge United Kingdom New York NY: Cambridge University Press, 2022
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  410
 
The ancient languages of Syria-Palestine and Arabia
Tác giả: Roger D Woodard
Xuất bản: Cambridge New York: Cambridge University Press, 2008
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  409.3
 
Fluent in 3 months : how anyone at any age can learn to speak any language from anywhere in the world
Tác giả: Benny Lewis
Xuất bản: New York: HarperOne an imprint of HarperCollinsPublishers, 2014
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (epub)
ddc:  418.0071
 
Tense and aspect in Bantu
Tác giả: Derek Nurse
Xuất bản: Oxford New York: Oxford University Press, 2008
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  469.39
 
Philosophy of language : the classics explained
Tác giả: Colin McGinn
Xuất bản: Cambridge Massachusetts London England: The MIT Press, 2015
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  401
 
Lexical and structural etymology : beyond word histories
Tác giả:
Xuất bản: Boston: Walter de Gruyter, 2013
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  499.15
 
Athabaskan prosody
Tác giả: Sharon Hargus, Keren Rice
Xuất bản: Amsterdam Philadelphia: J Benjamins Pub, 2005
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  497.2
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục