Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 189 kết quả
Numerical analysis
Tác giả: Rainer Kress
Xuất bản: New York: Springer, 1998
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  519.4
 
Introduction to Numerical Analysis
Tác giả: J Stoer/R Bulirsch Translated by R Bartels/W Gautschi/C Witzgall
Xuất bản: : Springer, 1996
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  519.4
 
Elementary Numerical Analysis
Tác giả: S D Conte/Carl De Boor
Xuất bản: : McgrawHill, 1980
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  519.4
 
Frontiers of Numerical Analysis [electronic resource]
Tác giả: James F Blowey, Alan W Craig
Xuất bản: Berlin Heidelberg: SpringerVerlag Berlin Heidelberg, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  518
 
Elementary numerical analysis : an algorithmic approach
Tác giả: Samuel Daniel Conte, Carl De Boor
Xuất bản: New York: McGrawHill, 1980
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  519.4
 
Numerical analysis with applications in mechanics and engineering
Tác giả: P P Teodorescu, Nicolae Pandrea, Nicolae-Doru Stanescu
Xuất bản: Hoboken New Jersey: John Wiley Sons Inc, 2013
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  620.001518
 
Functional analysis, approximation theory, and numerical analysis
Tác giả: John Michael Rassias
Xuất bản: Singapore River Edge NJ: World Scientific, c1994
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  515.7
 
Schaum's outline of theory and problems of numerical analysis
Tác giả: Francis Scheid
Xuất bản: New York: McGrawHill, 1989
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  519.4
 
Schaum's outline of theory and problems of numerical analysis
Tác giả: Francis Scheid
Xuất bản: New York: McGrawHill, 1989
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  519.4
 
Theory and applications of numerical analysis
Tác giả: G M Phillips, Peter John Taylor
Xuất bản: London New York: Academic Press, 1996
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  511
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục