Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 948 kết quả
Jordanian Journal of Computers and Information Technology
Tác giả:
Xuất bản: : Scientific Research Support Fund of Jordan SRSF and Princess Sumaya University for Technology PSUT, 2018
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Network your computers & devices step by step
Tác giả: Ciprian Adrian Rusen
Xuất bản: Sebastopol CA: OReilly Media, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.68
 
Operating systems : design and implementation
Tác giả: Andrew S Tanenbaum, Albert S Woodhull
Xuất bản: Upper Saddle River NJ: PearsonPrentice Hall, 2006
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  005.43
 
Modern operating systems
Tác giả: Andrew S Tanenbaum
Xuất bản: Upper Saddle River NJ: Pearson Prentice Hall, 2008
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.43
 
Modern operating systems
Tác giả: Andrew S Tanenbaum
Xuất bản: Boston: Pearson, 2015
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.43
 
Operating systems : design and implementation
Tác giả: Andrew S Tanenbaum, Albert S Woodhull
Xuất bản: Upper Saddle River NJ: PearsonPrentice Hall, 2006
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.43
 
Principles of operating systems
Tác giả: Naresh Chauhan
Xuất bản: New Delhi: Oxford University Press, 2014
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.43
 
Operating systems : internals and design principles
Tác giả: William Stallings
Xuất bản: Upper Saddle River NJ: PearsonPrentice Hall, 2005
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.43
 
Operating systems : a concept-based approach
Tác giả: Dhananjay M Dhamdhere
Xuất bản: New York NY: McGrawHill, 2009
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.43
 
Operating systems : internals and design principles
Tác giả: William Stallings
Xuất bản: Boston: Prentice Hall, 2012
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.43
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục