Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 96 kết quả
Non-accelerator particle physics
Tác giả: H V Klapdor-Kleingrothaus, H V Klapdor-Kleingrothaus, A Staudt, A Staudt
Xuất bản: Bristol Philadelphia: Institute of Physics Pub, c1998
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  539.72
 
Introduction to nuclear and particle physics
Tác giả: Ashok Das, Thomas Ferbel
Xuất bản: New Jersey: World Scientific, c2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  539.7
 
Introduction to nuclear and particle physics
Tác giả: Ashok Das, Thomas Ferbel
Xuất bản: River Edge NJ: World Scientific, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  539.720
 
Nuclear and particle physics : [an introduction]
Tác giả: B R Martin
Xuất bản: Chichester Hoboken NJ: John Wiley, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  539.72
 
Foundations of nuclear and particle physics
Tác giả: T W Donnelly, Joseph A Formaggio, Barry R Holstein, Richard Gerard Milner, Bernd Surrow
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  539.7
 
Nuclear and particle physics
Tác giả: C Amsler
Xuất bản: Bristol England Temple Circus Temple Way Bristol BS1 6HG UK: IOP Publishing, 2015
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  539.7
 
Quarks, leptons and the Big Bang
Tác giả: Jonathan Allday
Xuất bản: Bristol: Institute of Physics, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  539.72
 
Subatomic physics
Tác giả: Ernest M Henley, Hans Frauenfelder, Alejandro García
Xuất bản: Hackensack NJ: World Scientific, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  539.7
 
Group theory in particle, nuclear, and hadron physics
Tác giả: Syed Afsar Abbas
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  539.7015122
 
Problems and solutions on atomic, nuclear and particle physics
Tác giả: Yung-kuo Lim
Xuất bản: Singapore: World Scientific, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  539.776
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục