Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 101 kết quả (0.0312946 giây)
Seeking ultimates : an intuitive guide to physics
Tác giả: Peter T Landsberg
Philadelphia PA: Institute of Physics Pub, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc: 530.01
 
Eureka! : physics of particles, matter and the universe
Tác giả: R. J Blin-Stoyle
Bristol: Institute of Physics Publishing, 1997
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc: 530
 
Path integrals in physics
Tác giả: M Chaichian
Bristol Philadelphia: Institute of Physics, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc: 530.12
 
Physics of continuous matter : exotic and everyday phenomena in the macroscopic world
Tác giả: Benny Lautrup
Bristol: Institute of Physics, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc: 530.14
 
Non-accelerator particle physics
Tác giả: H. V Klapdor-Kleingrothaus
Bristol Philadelphia: Institute of Physics Pub, c1998
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc: 539.72
 
Neutrino physics
Tác giả: K Zuber
Bristol Philadelphia: Institute of Physics Pub, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc: 539.7215
 
Geometry and Physics of Branes
Tác giả: Ugo Bruzzo
London: Institute of Physics IOP, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc: 539
 
The physics of interstellar dust
Tác giả: Endrik Krügel
Bristol Philadelphia: Institute of Physics Publishing, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc: 523.019
 
Introductory semiconductor device physics
Tác giả: Greg Parker
Bristol Philadelphia: Institute of Physics Pub, c2004
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc: 537.622
 
Lightning physics and lightning protection
Tác giả: Eduard M Bazelyan
Bristol: Institute of Physics Pub, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc: 551.5632
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục