Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 100 kết quả
Introduction to pharmacology
Tác giả: Mannfred A Hollinger
Xuất bản: London New York: Taylor Francis, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  615
 
Pharmaceutical biotechnology : concepts and applications
Tác giả: Gary Walsh
Xuất bản: Chichester England Hoboken NJ: John Wiley Sons, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  615.19
 
Drug metabolism : chemical and enzymatic aspects
Tác giả: Jack P Uetrecht, William Trager
Xuất bản: New York NY: Informa Healthcare USA, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  615
 
Pharmacology
Tác giả: George M Brenner, Craig W Stevens
Xuất bản: Philadelphia PA: SaundersElsevier, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  615
 
Clinical drug trials and tribulations
Tác giả: Allen E Cato, Allen Cato, Lynda Sutton
Xuất bản: New York: Marcel Dekker, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  615.5
 
Pharmacology for the health care professions
Tác giả: Christine Thorp
Xuất bản: Oxford Hoboken NJ: WileyBlackwell, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  615.1
 
Peptide chemistry and drug design
Tác giả: Ben M Dunn
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Tham khảo
eBook (pdf)
ddc:  QU 68
 
The APHA complete review for pharmacy
Tác giả: James C Eoff, D R Gourley
Xuất bản: Washington DC: American Pharmacists Association, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  615.1076
 
Pharmaceutical process engineering
Tác giả: Anthony J Hickey, David Ganderton
Xuất bản: New York: M Dekker, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  615
 
Pharmaceutical process engineering
Tác giả: Anthony J Hickey, David Ganderton
Xuất bản: New York: Informa Healthcare, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  615
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục