Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 147 kết quả
Encyclopedia of pharmaceutical technology. VOLUME 20
Tác giả: James C Boylan, James Swarbrick
Xuất bản: New York: Marcel Dekker Inc, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  615.103
 
Pharmaceutical extrusion technology
Tác giả: Isaac Ghebre-Sellassie, Charles Martin
Xuất bản: New York: M Dekker, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  615
 
Yemeni Journal for Medical Sciences
Tác giả:
Xuất bản: : University of Science and Technology Yemen, 2018
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Handbook of pharmaceutical granulation technology
Tác giả: Dilip M Parikh
Xuất bản: New York: Dekker, 1997
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  615
 
Handbook of pharmaceutical granulation technology
Tác giả: Dilip M Parikh
Xuất bản: New York: Informa Healthcare USA, 2010
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  615
 
Pharmaceutical Technology in Hospital Pharmacy
Tác giả:
Xuất bản: : De Gruyter, 2020
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Fashion Industry : An Itinerary Between Feelings and Technology
Tác giả: Riccardo Beltramo, Riccardo Beltramo, Paolo Cantore, Paolo Cantore, Annalisa Romani, Annalisa Romani
Xuất bản: Berkeley CA: IntechOpen, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  687
 
Frontiers in Medical Technology
Tác giả:
Xuất bản: : Frontiers Media SA, 2021
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Advanced Technology for Delivering Therapeutics
Tác giả: Kalyan Kumar Sen, Sabyasachi Maiti
Xuất bản: : IntechOpen, 2017
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
Modified-release drug delivery technology
Tác giả: Michael J Rathbone
Xuất bản: New York: Informa Healthcare, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  615
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục