Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 1038 kết quả
Biophysical chemistry
Tác giả: Alan Cooper
Xuất bản: Cambridge: Royal Society of Chemistry, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  547.1
 
Indonesian Journal of Chemistry
Tác giả:
Xuất bản: : Department of Chemistry Universitas Gadjah Mada, 2017
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Walisongo Journal of Chemistry
Tác giả:
Xuất bản: : Department of Chemistry Faculty of Science and Technology Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2022
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Chemistry
Tác giả:
Xuất bản: : MDPI AG, 2020
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Physical chemistry
Tác giả: Gilbert William Castellan
Xuất bản: Reading Mass: AddisonWesley, 1983
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  541.3
 
Physical chemistry
Tác giả: Robert G Mortimer
Xuất bản: Burlington MA: Elsevier Academic Press, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  541.3
 
Physical chemistry
Tác giả: P W Atkins, Julio De Paula
Xuất bản: New York: WH Freeman, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  541
 
Physical chemistry
Tác giả: Thomas Engel, Thomas Engel, Warren Hehre, Philip Reid
Xuất bản: Boston: Pearson, c2013
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  541
 
Results in Chemistry
Tác giả:
Xuất bản: : Elsevier, 2020
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Chalcogen Chemistry
Tác giả: Peter Papoh Ndibewu
Xuất bản: : IntechOpen, 2019
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  546.72
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục