Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 330 kết quả
Quantum reality : theory and philosophy
Tác giả: Jonathan Allday
Xuất bản: Boca Raton: CRC Press, c2009
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  530.12
 
Relativity, symmetry and the structure of quantum theory. I, Galilean quantum theory
Tác giả: William H Klink, Sujeev Wickramasekara
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  530.12
 
Quantum theory : a very short introduction
Tác giả: J C Polkinghorne
Xuất bản: Oxford New York: Oxford University Press, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  530.12
 
Quantized detector networks : the theory of observation
Tác giả: George Jaroszkiewicz
Xuất bản: Cambridge: Cambridge University Press, 2023
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  530.12
 
Quantum computing : a short course from theory to experiment
Tác giả: Joachim Stolze, Dieter Suter
Xuất bản: Weinheim: WileyVCH, 2004
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.1
 
An introduction to quantum theory
Tác giả: Jeff Greensite
Xuất bản: Bristol England Temple Circus Temple Way Bristol BS1 6HG UK: IOP Publishing, 2017
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  530.12
 
The electromagnetic origin of quantum theory and light
Tác giả: Dale M Grimes, Craig A Grimes
Xuất bản: Hackensack NJ: World Scientific, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  530.12
 
Quantum field theory in a nutshell
Tác giả: A Zee
Xuất bản: Princeton NJ: Princeton University Press, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  530.14
 
Introduction to quantum theory
Tác giả: Harry Paul
Xuất bản: Cambridge UK New York: Cambridge University Press, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  530.12
 
Non-perturbative field theory
Tác giả: Yitzhak Frishman, Jürgen Sonnenschein
Xuất bản: Cambridge: Cambridge University Press, 2023
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  530.143
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục