Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 22 kết quả
Mathematics of quantum computation and quantum technology
Tác giả: Goong Chen, Louis H Kauffman, Samuel J Lomonaco
Xuất bản: Boca Raton: Chapman HallCRC, 2008
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.1
 
Exam 70-412 Configuring Advanced Windows Server 2012 Services
Tác giả: Patrick Regan
Xuất bản: : John Wiley Sons, 2013
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.1
 
Raspberry Pi user guide
Tác giả: Eben Upton, Gareth Halfacree
Xuất bản: Chichester England: John Wiley Sons, 2012
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.1
 
Roland vs recorder power! : the comprehensive guide
Tác giả: Chris Skelnik, Karl Frick, Vince Gibbs
Xuất bản: nt: Thomson Course Technology PTR, 2005
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  004.1
 
Quantum computing and communications
Tác giả: Imre Sándor
Xuất bản: : Wiley, 2005
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.1
 
An Introduction to Quantum Computing
Tác giả: Phillip Kaye, Michele Mosca
Xuất bản: New York: Oxford University Press, 2006
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.1
 
Introduction to quantum computers
Tác giả: Gennady P Berman
Xuất bản: Singapore River Edge NJ: World Scientific, 1998
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.1
 
Probability and Statistics for Computer Science
Tác giả: James L Johnson
Xuất bản: New Jersey: WileyInterscience, 2003
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  004.1
 
Quantum computing : a short course from theory to experiment
Tác giả: Joachim Stolze, Dieter Suter
Xuất bản: Weinheim: WileyVCH, 2004
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.1
 
Molecular computing : towards a novel computing architecture for complex problem solving
Tác giả: Weng-Long Chang, Athanasios Vasilakos
Xuất bản: Cham Switzerland: Springer, 2014
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.1
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục